Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van Zeker Zit BV, gevestigd aan Industrieweg 11B, 7949 AJ Rogat
 2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze tussen partijen schriftelijk in de overeenkomst zijn overeengekomen.
 3. Voor aanvang van de huurperiode kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd

Artikel 2: Huur, aanvang, duur en einde huurovereenkomst

 1. De huurperiode gaat in op de dag waarop Zeker Zit de stoel levert
 2. Huurprijzen zijn vermeld in de overeenkomst. Zeker Zit is gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.
 3. Duur van de huur en voorwaarden voor opzegging staan beschreven in de huurovereenkomst
 4. Huurder heeft het recht om de sta-op stoel op het moment van het bezorgen te controleren. Indien huurder de sta-op stoel zonder schriftelijke op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt de sta-op stoel geacht in goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
 5. De overeenkomst eindigt als de stoel opgehaald is door Zeker Zit

Artikel 3: Kosten en betaling

 1. Bij aflevering kan de eerste betaling worden voldaan per pin of contant
 2. Huur en eenmalige kosten van een overeenkomst van 2 maanden of korter worden geheel bij aanvang berekend.
 3. Bij een huurovereenkomst langer dan twee maanden worden bij aanvang de eenmalige kosten en de eerste huurtermijn voldaan
 4. Maandelijkse huur kan worden voldaan middels automatische incasso
 5. Zeker Zit verstuurt maandelijks een factuur van de verschuldigde huursom aan huurder
 6. Indien huurder zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of indien huurder failliet wordt verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan heeft verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht het recht van verhuurder tot schadevergoeding.

Artikel 4: Algemene verplichtingen van de klant

 1. Huurder zal als een goed huurder voor de sta-op stoel zorgdragen. Huurder dient de sta-op stoel te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksfunctie van de sta-op stoel en eventuele aanwijzingen van verhuurder c.q. de gebruiksaanwijzing nauwgezet op te volgen.
 2. Huurder zal bij verhuizing van de stoel het nieuwe adres doorgeven
 3. Het is huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, verboden:
  1. de sta-op stoel aan een derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven;
  2. de sta-op stoel als onderpand op welke wijze dan ook jegens een derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken.
 4. Huurder is tot aan het moment dat de sta-op stoel door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan de sta-op stoel, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en het verloren gaan. In dat geval dient de dagwaarde aan verhuurder te worden vergoed, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.
 5. Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien de sta-op stoel in slechte staat en/of beschadigd aan verhuurder wordt geretourneerd, onverminderd het recht van verhuurder tot het vorderen van schadevergoeding.
 6. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van de sta-op stoel dient direct na ontdekking aan verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die deze risico’s dekt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid, vrijwaring en onderhoud

 1. Huurder is gehouden verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van de sta-op stoel. Bovendien moet huurder de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 2. De aansprakelijkheid van verhuurder voor enige aan haar toe te rekenen schade en/of letsel van welke aard dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door de verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van verhuurder jegens de huurder beperkt tot maximaal € 2.000,-, en jegens derden beperkt tot maximaal € 1.000,-, tenzij de huurder en/of derde bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.

 

 Artikel 6: Privacy Statement/Verwerking Persoonsgegevens

 1. Zeker Zit BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij koppelen dit enkel aan uw klantenbestand.
 2. Zeker Zit BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 3. Zeker Zit BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gegevens over uw fysieke gesteldheid die u ons heeft verstrekt als zijnde ziektes en/of aandoeningen en gebruik van hulpmiddelen.
 4. Zeker Zit BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het afhandelen van uw betaling
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  3. U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  5. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 5. Zeker Zit BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 6. Zeker Zit BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 7: Slotbepaling

 1. Op alle overeenkomsten van Zeker Zit is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen treden partijen met elkaar in overleg. Als er geen oplossing overeengekomen wordt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Zeker Zit BV, gevestigd aan Industrieweg 11B, 7949 AJ Rogat.

www.zekerzit.nl
085-3032913