Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Zeker Zit BV.
 2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze tussen partijen schriftelijk in de overeenkomst zijn overeengekomen.
 3. Voor aanvang van de huurperiode en/of de koop kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 2: Huur, koop, aanvang, duur en einde huurovereenkomst

 1. De huurperiode gaat in op de dag waarop Zeker Zit BV de stoel levert.
 2. Huur- en koopprijzen zijn vermeld in de overeenkomst. Zeker Zit BV is gerechtigd de huurprijs jaarlijks in de maand januari tussentijds te verhogen.
 3. Duur van de huur en voorwaarden voor opzegging staan beschreven in de huurovereenkomst.
 4. Zowel de huurder als de koper heeft het recht om de sta-op stoel op het moment van het bezorgen te controleren. Indien de huurder dan wel de koper de sta-op stoel zonder schriftelijke op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt de sta-op stoel geacht in goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
 5. De huurovereenkomst eindigt als de stoel opgehaald is door Zeker Zit BV.

Artikel 3: Kosten en betaling

 1. Bij aflevering kan de (eerste) betaling worden voldaan per pin of contant.
 2. Huur en eenmalige kosten van een overeenkomst van 2 maanden of korter dan wel de koopprijs worden uiterlijk bij levering in rekening gebracht.
 3. Bij een huurovereenkomst langer dan twee maanden worden uiterlijk bij levering de eenmalige kosten en de eerste huurtermijn voldaan.
 4. Maandelijkse huur kan worden voldaan middels automatische incasso.
 5. Zeker Zit BV verstuurt maandelijks een factuur van de verschuldigde huursom aan huurder.
 6. Indien de koper en/of huurder contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of indien huurder failliet wordt verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan heeft Zeker Zit BV de bevoegdheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ongeacht het recht van Zeker Zit BV tot schadevergoeding.

Artikel 4: Algemene verplichtingen van de huurder

 1. Huurder zal als een goed huurder voor de sta-op stoel zorgdragen. Huurder dient de sta-op stoel te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksfunctie van de sta-op stoel en eventuele aanwijzingen van Zeker Zit BV c.q. de gebruiksaanwijzing nauwgezet op te volgen.
 2. Huurder zal bij verhuizing van de stoel het nieuwe adres doorgeven.
 3. Het is huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeker Zit BV, verboden:
  1. de sta-op stoel aan een derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven;
  2. de sta-op stoel als onderpand op welke wijze dan ook jegens een derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken.
 4. Huurder is tot aan het moment dat de sta-op stoel door Zeker Zit BV in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan de sta-op stoel, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en het verloren gaan. In dat geval dient de dagwaarde aan Zeker Zit BV te worden vergoed, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.
 5. Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Zeker Zit BV gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien de sta-op stoel in slechte staat en/of beschadigd aan Zeker Zit BV wordt geretourneerd, onverminderd het recht van Zeker Zit BV tot het vorderen van schadevergoeding.
 6. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van de sta-op stoel dient direct na ontdekking aan Zeker Zit BV schriftelijk te worden medegedeeld. Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die deze risico’s dekt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid, vrijwaring en onderhoud

 1. Zowel de huurder als de koper is gehouden Zeker Zit BV te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van de sta-op stoel. Bovendien moet zowel de huurder als de koper de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 2. De aansprakelijkheid van Zeker Zit BV voor enige aan haar toe te rekenen schade en/of letsel van welke aard dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door de Zeker Zit BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Zeker Zit BV jegens de huurder of de koper beperkt tot maximaal € 2.000,-, en jegens derden beperkt tot maximaal € 1.000, tenzij de huurder, de koper en/of een derde bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Zeker Zit BV.
   

 Artikel 6: Privacy Statement/Verwerking Persoonsgegevens

 1. Zeker Zit BV verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten en/of omdat deze aan ons worden verstrekt. Zeker Zit BV koppelt de gegevens enkel aan een klantenbestand.
 2. Zeker Zit BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 3. Zeker Zit BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: gegevens over fysieke gesteldheid die de klant ons heeft verstrekt als zijnde ziektes en/of aandoeningen en gebruik van hulpmiddelen.
 4. Zeker Zit BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het afhandelen van een betaling;
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  3. Een klant te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  4. Een klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  5. Om goederen en diensten bij de klant af te leveren.
 5. Zeker Zit BV volgt het surfgedrag over verschillende websites waarmee zij haar producten en diensten afstemt op de behoefte van de klant.
 6. Zeker Zit BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Eenieder kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Artikel 7: Slotbepaling

 1. Op alle overeenkomsten van Zeker Zit BV is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen treden partijen met elkaar in overleg. Als er geen oplossing overeengekomen wordt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Zeker Zit BV, gevestigd aan Industrieweg 11B, 7949 AJ Rogat.

www.zekerzit.nl
085-3032913